ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE I OGÓLNE

Oferta CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Roku Szkolnym 2021/2022

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, które niesie za sobą XXIw. łączymy w sobie tradycję i ducha nowoczesności. Nade wszystko cenimy sobie współpracę, która przynosi wymierne korzyści widoczne w długotrwałym procesie edukacyjnym. Nasze wieloletnie doświadczenie w skutecznej edukacji dwujęzycznej łączonej z rozwijaniem uzdolnień humanistycznych i ścisłych stanowi klucz do sukcesu dla młodego człowieka, który stoi u progu dorosłego, odpowiedzialnego życia.

ODDZIAŁY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 1A humanistyczna dwujęzyczna angielska

Informacje wstępne:

Obcowanie z człowiekiem jest nieustającą przygodą – emocjonalną, intelektualną, kulturotwórczą. O ileż ciekawszą, kiedy zdajemy sobie sprawę z pewnych międzypokoleniowych powiązań, utrwalonych w historii, języku, literaturze, sztuce. Często również myślimy o tym, co nas wypełnia, kim jesteśmy. Chcemy wyrazić siebie, a do tego potrzebne są odpowiednie narzędzia – kompetencje językowe, artystyczne, historiozoficzne . Kiedy skompletujemy te elementy, będziemy w stanie poznać kulturę – swoją i obcą, dawną i współczesną. Będziemy poruszać się w wielopłaszczyznowej kulturze europejskiej, formułując precyzyjne, wielopoziomowe wypowiedzi i odczytując intencje odbiorcy. Naszą ambicją jest pokazanie, że edukacja humanistyczna to żywy amalgamat, w którym spotykają się głosy minione i ciągle mutujące pierwiastki współczesności.

Świadomy tych procesów uczeń przystąpi bez obaw do egzaminu maturalnego i nabędzie kompetencje, które pozwolą mu wybrać własną drogę naukową, zawodową, społeczną.

Przedmioty rozszerzone:

język polski, historia

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

język polski, matematyka; język obcy, wiedza o społeczeństwie/historia*

* – liczy się przedmiot z wyższą oceną

Nauczane języki obce:

język angielski (kontynuacja) + zajęcia Native Speakerem; język niemiecki/język hiszpański z podziałem na stopień zaawansowania.

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty:

Szkoła Humanistyczna (wyjazdowe warsztaty tematyczne); zajęcia teatralne we współpracy z Teatrem Polskim. (prowadzone z perspektywy teoretycznej  i praktycznej – w oparciu o ugruntowaną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie aktorskie nauczyciela);

Do tego profilu zapraszamy uczniów o otwartych umysłach, szerokich zainteresowaniach humanistycznych, artystycznych, dziennikarskich, filozoficznych, lingwistycznych, ale także „ścisłowców”, którzy pragną rozwijać się wielopłaszczyznowo. Wszak strukturę człowieka tworzą różne pierwiastki – duchowe i materialne. Współczesny humanista to osoba, która ma świadomość tej równowagi i porzuca schematy.

Przykładowe kierunki studiów:

aktorstwo, archeologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, filozofia, historia, historia sztuki, iberystyka, pedagogika, politologia, polityka społeczna, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, wiedza o teatrze, kulturoznawstwo.

1B klasa dwujęzyczna angielska

Przedmioty rozszerzone:

matematyka, fizyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

język polski, matematyka; język obcy, informatyka/fizyka*

* – liczy się przedmiot z wyższą oceną

Nauczane języki obce:

język angielski (kontynuacja) + zajęcia Native Speakerem; język niemiecki/język hiszpański z podziałem na stopień zaawansowania.

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty:

nauczanie dwujęzyczne od pierwszej klasy – matematyka, chemia lub geografia, Szkoła Matematyczna, zajęcia w pracowniach Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, koło naukowe z fizyki dla zainteresowanych, zajęcia dodatkowe z programowania dla zainteresowanych.

Do tego profilu zapraszamy:

absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych matematyką i naukami przyrodniczymi, wiążącymi swoją przyszłość ze studiami na kierunku ścisłym, przyrodniczym lub technicznym.

Przykładowe kierunku studiów:

matematyka, fizyka, budownictwo, architektura, ekonomia, informatyka, data science i inżynieria danych big data, analizy statystyczne i data mining w biznesie, big data i machine learning

Klasa 1C – ogólna z językiem angielskim

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, informatyka, język angielski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski, matematyka; język obcy, informatyka/fizyka*

* – liczy się przedmiot z wyższą oceną

Nauczane języki obce:
język angielski (kontynuacja); język niemiecki lub język hiszpański. z podziałem na stopień zaawansowania

Opis profilu:

profil matematyczno-informatyczno-angielski, łączy w sobie elementy klasycznej, analitycznej wiedzy matematycznej – niestandardowego rozwiązywania problemów, logicznych ciągów, wyobraźni – z ugruntowaną wiedzą informatyczną – myślenie algorytmiczne, abstrakcyjne, programistyczne – i poszerzającą możliwości komunikacyjne wiedzą lingwistyczną – nauka najważniejszych języków europejskich.

Uzbrojony w taką wiedzę uczeń przystąpi bez obaw do egzaminu maturalnego i nabędzie kompetencji, które pozwolą mu wybrać własną drogę naukową, zawodową, społeczną.

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty:

Szkoła Matematyczna, współpraca z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim – Wydział Zarządzania.– gościnne wykłady, zajęcia warsztatowe.

Do tego profilu zapraszamy uczniów o otwartych umysłach, szerokich zainteresowaniach z zakresu nauk ścisłych, zainteresowanych poszerzaniem narzędzi analitycznych, których interesuje sztuczna inteligencja, świat cyfrowy, którzy pragną rozwijać kompetencje lingwistyczne

Przykładowe kierunki studiów:

matematyka, informatyka, fizyka, automatyka i robotyka, budownictwo, budowa maszyn, bezpieczeństwo cyfrowe, ekonomia, elektromobilność, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria materiałowa, mechanika i projektowanie maszyn.

Klasa 1D dwujęzyczna niemiecka

Przedmioty rozszerzone:

matematyka, geografia, angielski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

Język polski, matematyka; język obcy, geografia/informatyka/fizyka*

* – liczy się przedmiot z wyższą oceną

Nauczane języki obce:  

język niemiecki z podziałem na stopień zaawansowanie. + zajęcia Native Speakerem; język angielski rozszerzony z podziałem na stopień zaawansowania.

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty:

projekty i wymiany ze szkołami partnerskimi w Niemczech wspierane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Przedmioty nauczane w języku niemieckim: wos, chemia, Landeskunde. Język niemiecki nauczany jest na poziomie pozwalającym na przystąpienie do egzaminu Deutsches Sprachdiplom Stufe II (poziom C1 według europejskich standardów kompetencji językowych). Zdanie tego egzaminu oraz matury uprawnia do podjęcia studiów w Niemczech bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu z języka niemieckiego; współpraca z instytucjami związanymi z krajami niemieckojęzycznymi. Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim – Wydział Zarządzania.– gościnne wykłady, zajęcia warsztatowe.

Do tego profilu zapraszamy:

absolwentów szkół podstawowych wiążących swą przyszłość ze studiami na kierunkach ścisłych, politechnicznych, ekonomicznych. Dwujęzyczny program nauczania języka niemieckiego ułatwi zdawanie matury dwujęzycznie. Klasa ta dedykowana jest osobom o uzdolnieniach lingwistycznych.

Przykładowe kierunki studiów:

ekonomia, finanse i bankowośc, zarządzanie, inżynieria, ochrona środowiska, transport, filologia germańska, lingwistyka stosowana

KLASA 1E -ogólna

Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka; język obcy, chemia/biologia*

* – liczy się przedmiot z wyższą oceną

Nauczane języki obce:
język angielski (kontynuacja); język niemiecki lub język hiszpański z podziałem na stopień zaawansowania

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: zajęcia doświadczalne z chemii i biologii w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach, warsztaty w BioCEN-ie

Do tego profilu zapraszamy absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążącymi swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej – prowadząc eksperymenty tak chemiczne jak i biologiczne.

Przykładowe kierunki studiów:

lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, weterynaria, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, inżynieria materiałowa, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, elektronika, energetyka, ochrona środowiska, neuroinformatyka, kosmetologia

CO NAS WYRÓŻNIA?

Wymiany zagraniczne: Niemcy, Belgia, Holandia, Włochy i szkoły językowe: Malta, Hiszpania

...

Zajęcia z native speakerami w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim

...

Wyjazdy tematyczne: humanistyczne, matematyczne, chemiczne we współpracy z ośrodkami akademickimi

...

Zajęcia sportowe (basen, strzelnica, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, siłownia, piłka ręczna, unihokej)

...

Współpraca z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim, Teatrem Polskim.

...

Współpraca z British Council (Advance)

...

Klasy Dwujęzyczne: Angielska, Niemiecka

...

Wolontariat

...

Współpraca z Republiką Federalną Niemiec (państwowy egzamin DSD II)

...

“Ucz się w twórczej i życzliwej atmosferze. Rozwijaj swoje talenty.
Indywidualizujemy wymagania i wzmacniamy mocne strony osobowości, wspieramy kształtowanie charakteru.”