Ubezpieczenie NNW – zgłaszanie szkody

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. www.gothaer.pl

Nr polisy: INB – 029890 (obowiązujący do dnia 31 sierpnia 2017r)

Nr polisy: PWA – 128913 (obowiązujący od dnia 1 września 2017r)

Zgłoszenie szkody:

 1. telefonicznie 22 469 69 69 (od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 18.00). Można również, w urządzeniach mobilnych opartych na systemie Android i IOS, zainstalować Aplikację mobilną – Gothaer Pomoc (www.gothaer.pl => poradnik => Gothaer Pomoc), która ma zapisany ten numer telefonu w opcji „Zgłoś szkodę”
 2. przez internet: www.gothaer.pl => Zgłoś szkodę =>Zgłoś szkodę online => Szkody osobowe ( pasek w kolorze niebieskim w dolnej części ekranu) => Formularz zgłoszenia szkody NNW szkolne.

Dalej wg instrukcji :

 1. za pośrednictwem Poczty Polskiej, dostarczając wypełniony formularz zgłoszenia szkody i kserokopie pozostałych dokumentów na adres: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
 • Formularz zgłoszenia szkody do pobrania spod adresu:

https://www.gothaer.pl/download/prod/71323.pdf

lub

www.gothaer.pl => Ubezpieczenia dla Firm => Wypadkowe => Ubezpieczenie dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata” => Dokumenty => Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia „Oświata”

W jakich przypadkach zasadne jest zgłoszenie szkody?

 1. Z zakresu świadczeń podstawowych:
 • Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu (świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu).
 • Ubezpieczony zmarł w następstwie nieszczęśliwego wypadku, nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia wypadku (świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego).
 • W procesie leczenia, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, zostały poniesione koszty nabycia środków pomocniczych zaleconych przez lekarza, takich jak: gorsety, protezy, ortezy, kule, stabilizatory, aparaty ortopedyczne, okulary, aparaty słuchowe (zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych).
 • Niezdolność do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem przekroczyła 31 dni (zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy).
 • W następstwie nieszczęśliwego wypadku uczeń nie mógł uczęszczać do szkoły przez okres minimum 14 dni szkolnych (świadczenie z tytułu korepetycji).
 • Ubezpieczony w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50% (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę).
 • Ubezpieczony przebywał w szpitalu co najmniej 48 godzin w związku z pogryzieniem przez zwierzę lub pokąsaniem przez owady (jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub pokąsania przez owady).

Z zakresu świadczeń dodatkowych:

 1. W związku z nieszczęśliwym wypadkiem zostały poniesione na terenie Polski, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia wypadku, zalecone przez lekarza, udokumentowane , nie pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innego tytułu, koszty:
 • wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, zabiegów ambulatoryjnych i operacji
 • zakupu leków i środków opatrunkowych
 • transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium
 • odbudowy stomatologicznej zębów
 • leczenia usprawniającego w tym rehabilitacji
 • operacji plastycznych

 

(Klauzula nr 1 Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku)

 1. W związku z nieszczęśliwym wypadkiem Ubezpieczony przebywał szpitalu co najmniej trzy dni w przypadku pierwszego pobytu w szpitalu oraz co najmniej jeden dzień w przypadku kolejnego pobytu w szpitalu związanego z tym samym wypadkiem.

(Klauzula nr 2 Świadczenie szpitalne)

 1. Jeżeli został orzeczony uszczerbek na zdrowiu w wysokości co najmniej 61% w ciągu 12 miesięcy od zajścia nieszczęśliwego wypadku

(Klauzula nr 3 Świadczenie progresywne)

 1. W przypadku zachorowania tj. pojawienia się pierwszych objawów i zdiagnozowania w okresie ubezpieczenia:
 • choroby nowotworowej złośliwej
 • niewydolności nerek
 • porażenia kończyn
 • utraty wzroku
 • utraty słuchu
 • cukrzycy typu 1
 • przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C
 • sepsy
 • boreliozy lub odkleszczowego zapalenia opon
 • chorób wywołanych przez pneumokoki i meningokoki
 • wirusa AH1/N1 potwierdzonego serologicznie badaniem laboratoryjnym
 • przeszczepu: nerek, serca, płuc, wątroby lub trzustki oraz poddania się Ubezpieczonego operacji chirurgicznej rozumianej jako niezbędny z medycznego punktu widzenia, inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym przez wykwalifikowany personel medyczny, połączony z przecięciem tkanek, w trakcie pobytu w szpitalu, mający na celu wyleczenie lub zmniejszenie objawów urazu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub choroby, której pierwsze objawy oraz zdiagnozowanie przez lekarza wystąpiły w okresie ubezpieczenia

(Klauzula nr 6 Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej Ubezpieczonego)