Ubezpieczenie NNW – zgłaszanie szkody

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

https://www.interrisk.pl

Nr polisy: EDU-A/P053432 (obowiązujący od dnia 1 września 2018r.)

Zgłoszenie szkody:

Telefonicznie 22 212 20 12 lub 22 575 25 25.

Zgłoszenie codziennie w godzinach 6:00- 22:00

Internetowe zgłaszanie szkody ze strony https://www.interrisk.pl

zakładka „Zgłoś szkodę”

lub

bezpośrednio z poniższego linku: https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

PROSIMY O WSKAZANIE PRZEDMIOTU SZKODY => szkoda na osobieRodzaj zdarzenia =>Szkoda NNW z ubezpieczenia szkolnego=> przekierowanie na

Formularz zgłoszenia szkody – elektroniczne wypełnienie formularza

lub

Wysłanie zgłoszenia szkody i skanu dokumentów do szkody na: szkody@interrisk.pl

Pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej, dostarczając wypełniony formularz zgłoszenia szkody i kserokopie dokumentów do szkody na adres:

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

 

Formularz zgłoszenia szkody na stronie: https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

 

Informacja. Jak zgłosić szkodę?

 

Z zakresu świadczeń podstawowych:

Całoroczna, 24-godzinna ochrona ubezpieczeniowa, również w trakcie wakacji, przed skutkami niespodziewanych nieszczęśliwych wypadków, rekompensująca poniesione koszty wypadku i leczenia.

Wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:

a) poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,

b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego

planu lekcji w szkołach sportowych,

c) za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.

 

Za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegającej na (poniżej wymienione aktywności są w zakresie ubezpieczenia bez zwyżki):

a) uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych,

b) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego (również w klasach sportowych) odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,

c) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem szkoły sportowej,

d) rekreacyjnym uprawianiu sportu;

Szczegółowy zakres NNW wskazany powyżej oraz zakres ograniczeń i wyłączeń umowy ubezpieczenia jest wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczeń EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/27/03/2018 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 27 marca 2018r.

 

Do pobrania:

Zgłoszenie roszczenia

Obowiązek Informacyjny Administratora danych osobowych