2020/2021

Organizacja przeprowadzenia sprawdzianów kompetencji językowej:

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej zobowiązani są do złożenia wraz z wnioskiem odpowiedniej deklaracji na druku znajdującym się na stronie szkoły do 22 czerwca 2020r

Formularz_1_A – sprawdzian kompetencji z języka angielskiego

Formularz_2_N – sprawdzian kompetencji z języka niemieckiego

 

język angielski

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego przeprowadzany w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/21 do klas pierwszych dwujęzycznych na mocy porozumienia i jest wspólny dla szkół (zał_1)

 • 30 czerwca 2020r (wtorek.) o godz. 10:00 i 14.00I termin (przydział kandydatów do godzin zostanie ogłoszony 26 czerwca na stronie szkoły)
 • 30 lipca2020 (czwartek) godz. 10.00 – II termin (którzy nie przystąpili w I terminie)
 • sprawdzian trwa 120 minut w formie pisemnej,
 • sprawdzian jest oceniany w skali 0-95 punktów;

a) wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.

b) w dalszej części rekrutacji do klas dwujęzycznych udział biorą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 35 punktów tj. 35 x 0,27 =9,45 punktów rekrutacyjnych,

c) laureaci konkursu przedmiotowego organizowanego przez KO języka angielskiego są zwolnieni z tego sprawdzianu.

język niemiecki

 

 • 01 lipca 2020r (środa)) o godz. 10.00I termin
 • 28 lipca 2020 (wtorek) o godz. 9.00– II termin (którzy nie przystąpili w I terminie)
 • sprawdzian trwa 120min tylko w formie pisemnej
 • sprawdzian jest oceniany w skali 0-50 punktów;

a) w dalszej części rekrutacji do klas dwujęzycznych udział biorą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 3 punktów,

b) laureaci konkursu przedmiotowego organizowanego przez KO z języka niemieckiego są zwolnieni z tego sprawdzianu.

Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych przyjmowani w pierwszej kolejności.

Laureat – osoba, która uzyskała tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o Systemie Oświaty.

Wszystkich laureatów prosimy o dostarczenie kopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata wraz z wnioskiem o przyjęcie.

zał_1

Wykaz szkół ponadpodstawowych z oddziałami dwujęzycznymi z językiem angielskim, które zawarły porozumienie w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowej 2020/2021

w m. st. Warszawie.

1)      II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa,

2)      XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Warszawie, ul. Wolność 1/3, 01-018 Warszawa,

3)      XXXIIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, ul. Bema 76, 01-225 Warszawa,

4)      XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w  Warszawie, ul. Zwycięzców 7/9, 03-936 Warszawa,

5)      XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa,

6)      XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w  Warszawie, ul. Platynowa 1, 00-808 Warszawa,

7)      XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Warszawie, ul. Kiwerska 3, 01-682 Warszawa,

8)      XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w  Warszawie, ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa,

9)      CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w  Warszawie, ul. Olgierda 35/41, 03-536 Warszawa,

10)    CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. Żywnego 25, 02-701 Warszawa,

11)    CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie, ul. Szolc-Rogozińskiego 2, 02-777 Warszawa,

12)    Technikum Mechatroniczne nr 1, ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa.

Wykaz szkół ponadpodstawowych z oddziałami dwujęzycznymi z językiem niemiecki, które zawarły porozumienie w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowej 2020/2021

w m. st. Warszawie.

1)    CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. Żywnego 25, 02-701 Warszawa.

2)    XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie , ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, 02-646 Warszawa.

3)    XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Warszawie, ul. Elektoralna 5/7, 00-137 Warszawa.

4)    XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie, ul. Żuromińska 4, 03-341 Warszawa.

ZAKRES MATERIAŁU

 z języka angielskiego dla kandydatów do klasy I liceum dwujęzycznego

 w cyklu czteroletnim (dla absolwentów szkoły podstawowej)

Zakres materiału wymagany od kandydatów do klasy I opracowany został w oparciu o wymagania egzaminacyjne do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (poziom A2/B1 Europejskiego Schemat Opisu Kształcenia Językowego).

Program nauczania liceum dwujęzycznego stanowi kontynuację programu nauczania szkoły podstawowej, jednak od kandydatów wymagane jest wykazanie się opanowaniem w jak najwyższym stopniu sprawności wymienionych w podstawie programowej szkoły podstawowej.

Podczas testu kompetencji sprawdzane będą następujące umiejętności:

 1. Sprawność rozumienia tekstu czytanego:
  1.  rozumienia ogólnego sensu dłuższych i bardziej złożonych tekstów, również przy pobieżnym czytaniu,
  2. pełne rozumienie prostego tekstu narracyjnego,
  3. rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe,
  4. rozumienie kontekstu sytuacyjnego krótkich tekstów;
  5. wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo niezrozumiałego tekstu.
 2.  Sprawność pisania:
  1. formułowanie, w miarę zróżnicowanej pod względem morfosyntaktycznym i  leksykalnym, krótkiej wypowiedzi pisemnej,
  2. prawidłowe stosowanie zasad ortografii i podstaw interpunkcji.

Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację powyższych sprawności:

 1.  Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:
  1. Simple Present,
  2. Present Continuous (Progressive),
  3. Present Perfect,
  4. Present Perfect Continuous (Progressive),
  5. Simple Past,
  6. Past Continuous (Progressive),
  7. Simple Future
 2. Zdania w stronie biernej w wyżej wymienionych czasach.
 3. Zdania w trybie rozkazującym.
 4. Proste twierdzenia w mowie zależnej.
 5. Rozkazy/polecenia w mowie zależnej.
 6. Zdania z podmiotem there np. (there are.., there will be) oraz it (np. It is hard to say)
 7. Pytania typu Question Tag.
 8. Okresy warunkowe (typu 0, I, II ).
 9. Podstawowe konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odsłownym (gerund): czasownik + bezokolicznik lub gerund (np. go to do, used to do, enjoy doing); czasownik + dopełnienie + bezokolicznik (np. tell sb. to do, order sb. to do); przymiotnik + bezokolicznik (np. ready to do, too old to do); wyrażenie be going to.
 10. Czasowniki posiłkowe i modalne (be, have, do, may, must, can, could, will, would, should)
 11. Czasowniki regularne i nieregularne.
 12. Najczęściej używane czasowniki typu Phrasal Verb
 13. Rzeczowniki – regularna i nieregularna liczba mnoga, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza (of i Saxon Genitive),
 14. Przedimki – podstawowe użycie.
 15. Przymiotniki – stopniowanie regularne i nieregularne; użycie przymiotników z so i such (np. She’s so bright. She’s such a bright girl.); przymiotniki dzierżawcze (my, your etc.)
 16. Przysłówki – stopniowanie regularne i nieregularne, użycie too i enough.
 17. Zaimki – osobowe (I, you etc.); wskazujące (this, that etc.); względne (who, which etc); zwrotne (myself, themselves etc.); nieokreślone (some, any, every, no + złożenia), określniki: much, many, few, a few, each, both, all, none, neither, either, other, another, the other, others.
 18. Liczebniki – główne i porządkowe.
 19. Przyimki i wyrażenia przyimkowe do wyrażania czasu, miejsca, sposobu etc. oraz najczęstsze połączenia z czasownikami i przymiotnikami (np. listen to, afraid of).
 20. Spójniki – and, but, unless, that, until, while, after, before, because, so, although etc.