ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE I OGÓLNE

Oferta CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Roku Szkolnym 2020/2021

ODDZIAŁY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 1A humanistyczna dwujęzyczna angielska

Informacje wstępne:

Obcowanie z człowiekiem jest nieustającą przygodą – emocjonalną, intelektualną, kulturotwórczą. O ileż ciekawszą, kiedy zdajemy sobie sprawę z pewnych międzypokoleniowych powiązań, utrwalonych w historii, języku, literaturze, sztuce. Często również myślimy o tym, co nas wypełnia, kim jesteśmy. Chcemy wyrazić siebie, a do tego potrzebne są odpowiednie narzędzia – kompetencje językowe, artystyczne, historiozoficzne . Kiedy skompletujemy te elementy, będziemy w stanie poznać kulturę – swoją i obcą, dawną i współczesną. Będziemy poruszać się w wielopłaszczyznowej kulturze europejskiej, formułując precyzyjne, wielopoziomowe wypowiedzi i odczytując intencje odbiorcy. Naszą ambicją jest pokazanie, że edukacja humanistyczna to żywy amalgamat, w którym spotykają się głosy minione i ciągle mutujące pierwiastki współczesności.

Świadomy tych procesów uczeń przystąpi bez obaw do egzaminu maturalnego i nabędzie kompetencje, które pozwolą mu wybrać własną drogę naukową, zawodową, społeczną.

Przedmioty rozszerzone:
język polski, historia

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski, matematyka, język obcy, historia

Nauczane języki obce:
język angielski (kontynuacja) + zajęcia Native Speakerem; język niemiecki z podziałem na stopień zaawansowania.

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: Szkoła Humanistyczna (wyjazdowe warsztaty tematyczne); zajęcia teatralne we współpracy z Teatrem Polskim. (prowadzone z perspektywy teoretycznej  i praktycznej – w oparciu o ugruntowaną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie aktorskie nauczyciela); nauczanie historii w języku angielskim,

Do tego profilu zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, otwartych umysłach, szerokich zainteresowaniach humanistycznych, artystycznych, dziennikarskich, filozoficznych, lingwistycznych, ale także „ścisłowców”, którzy pragną rozwijać się wielopłaszczyznowo. Wszak strukturę człowieka tworzą różne pierwiastki – duchowe i materialne. Współczesny humanista to osoba, która ma świadomość tej równowagi i porzuca schematy.

Przykładowe kierunki studiów:

aktorstwo, archeologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, filozofia, historia, historia sztuki, iberystyka, pedagogika, politologia, polityka społeczna, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, wiedza o teatrze, kulturoznawstwo.

 1B klasa dwujęzyczna angielska

Przedmioty rozszerzone:

matematyka, fizyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

język polski, matematyka, fizyka, język angielski

Nauczane języki obce:

język angielski (kontynuacja) + zajęcia Native Speakerem; język niemiecki z podziałem na stopień zaawansowania.

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty:

nauczanie dwujęzyczne od pierwszej klasy – matematyka, chemia lub geografia, Szkoła Matematyki, zajęcia w pracowniach Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, koło naukowe z fizyki dla zainteresowanych, zajęcia dodatkowe z programowania dla zainteresowanych.

Do tego profilu zapraszamy:

absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów zainteresowanych matematyką i naukami przyrodniczymi, wiążącymi swoją przyszłość ze studiami na kierunku ścisłym, przyrodniczym lub technicznym.

Przykładowe kierunku studiów:

matematyka, fizyka, budownictwo, architektura, ekonomia, informatyka, data science i inżynieria danych big data, analizy statystyczne i data mining w biznesie, big data i machine learning

Klasa ogólna z językiem angielskim

 

Informacje wstępne:

Profil matematyczno-informatyczno-angielski, który łączy w sobie elementy klasycznej, analitycznej wiedzy matematycznej – niestandardowego rozwiązywania problemów, logicznych ciągów, wyobraźni – z ugruntowaną wiedzą informatyczną – myślenie algorytmiczne, abstrakcyjne, programistyczne – i poszerzającą możliwości komunikacyjne wiedzą lingwistyczną – nauka najważniejszych języków europejskich.

Uzbrojony w taką wiedzę uczeń przystąpi bez obaw do egzaminu maturalnego i nabędzie kompetencji, które pozwolą mu wybrać własną drogę naukową, zawodową, społeczną.

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, informatyka, język angielski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Nauczane języki obce:
język angielski (kontynuacja); język niemiecki lub język hiszpański. z podziałem na stopień zaawansowania


Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty
: Szkoła Matematyczna, współpraca z Politechniką Warszawską – gościnne wykłady, zajęcia warsztatowe.

Do tego profilu zapraszamy uczniów o otwartych umysłach, szerokich zainteresowaniach z zakresu nauk ścisłych, zainteresowanych poszerzaniem narzędzi analitycznych, których interesuje sztuczna inteligencja, świat cyfrowy, którzy pragną rozwijać kompetencje lingwistyczne

Przykładowe kierunki studiów:

matematyka, informatyka, fizyka, automatyka i robotyka, budownictwo, budowa maszyn, bezpieczeństwo cyfrowe, ekonomia, elektromobilność, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria materiałowa, mechanika i projektowanie maszyn.

Klasa 1D dwujęzyczna niemiecka

Przedmioty rozszerzone:

matematyka, geografia

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

j.polski, matematyka, j.obcy, geografia

Nauczane języki obce:

język niemiecki z podziałem na stopień zaawansowanie. + zajęcia Native Speakerem; język angielski.z podziałem na stopień zaawansowania

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: projekty i wymiany ze szkołami partnerskimi w Niemczech wspierane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, przedmioty nauczane w języku niemieckim: geografia, chemia; język niemiecki nauczany na poziomie pozwalającym na przystąpienie do egzaminu Deutsches Sprachdiplom Stufe II (poziom C1 według europejskich standardów kompetencji językowych); zdanie tego egzaminu oraz matury uprawnia do podjęcia studiów w Niemczech bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu z języka niemieckiego, współpraca z instytucjami związanymi z krajami niemieckojęzycznymi.

Do tego profilu zapraszamy: absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów wiążących swą przyszłość ze studiami na kierunkach ścisłych, politechnicznych, ekonomicznych. Dwujęzyczny program nauczania języka niemieckiego ułatwi posługiwanie się językiem, w którym powstają liczne prace w tym zakresie. Klasa ta dedykowana jest również osobom o uzdolnieniach lingwistycznych.

Przykładowe kierunki studiów: ekonomia, finanse i bankowośc, zarządzanie, inżynieria, ochrona środowiska, transport, filologia germańska, lingwistyka stosowana

KLASA E

Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, biologia, chemia

Nauczane języki obce:
język angielski (kontynuacja); język niemiecki lub język hiszpański z podziałem na stopień zaawansowania

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: zajęcia doświadczalne z chemii i biologii w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach, warsztaty w BioCEN-ie

Do tego profilu zapraszamy absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążącymi swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej – prowadząc eksperymenty tak chemiczne jak i biologiczne.

Przykładowe kierunki studiów:

lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, weterynaria, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, inżynieria materiałowa, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, elektronika, energetyka, ochrona środowiska, neuroinformatyka, kosmetologia

CO NAS WYRÓŻNIA?

Wymiany zagraniczne: Niemcy, Belgia, Holandia, Włochy i szkoły językowe: Malta, Hiszpania

...

Zajęcia z native speakerami w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim

...

Wyjazdy tematyczne: humanistyczne, matematyczne, chemiczne we współpracy z ośrodkami akademickimi

...

Zajęcia sportowe (basen, strzelnica, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, siłownia, piłka ręczna, unihokej)

...

Współpraca z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim, Teatrem Polskim.

...

Współpraca z British Council (Advance)

...

Klasy Dwujęzyczne: Angielska, Niemiecka

...

Wolontariat

...

Współpraca z Republiką Federalną Niemiec (państwowy egzamin DSD II)

...

„Ucz się w twórczej i życzliwej atmosferze. Rozwijaj swoje talenty.
Indywidualizujemy wymagania i wzmacniamy mocne strony osobowości, wspieramy kształtowanie charakteru.”